Privacybeleid

Privacybeleid Groepspraktijk Coranima

 

Groepspraktijk Coranima hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit document willen we u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Groepspraktijk Coranima verwerkt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  

 

Elk teamlid is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van diens cliënten. Indien u na het doornemen van dit document nog vragen heeft hierover kunt u dit bespreken met het teamlid waarbij u in begeleiding bent.

 

Uw persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van

  • Administratieve doeleinden (dossier, boekhouding)
  • Communicatie, uitnodigingen, nieuwsbrief
  • Digitale agenda

 

Indien u niet wenst op de hoogte te worden gehouden van onze activiteiten, kunt u zich met één klik uitschrijven op de nieuwsbrief.

 

Groepspraktijk Coranima zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met eventuele verwerkers (vb. boekhouder) maken we de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.  Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als u dat zelf verzoekt en nadat u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Wij hanteren een wachtwoordbeleid op al onze systemen. Dossiers worden zorgvuldig behandeld en bewaard achter slot. Uw persoonsgegevens worden door ons opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en vanuit de plicht vanwege ons beroep voor de periode van maximum 20 jaar vanaf beëindiging van de behandeling.

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan). Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

 

Indien u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover rechtstreeks contact op te nemen met het betrokken teamlid of de teamcoördinator. Komen we er samen niet uit dan vinden we dit natuurlijk erg jammer. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

 

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

Onmisbare cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website en haar onderdelen (vb. login, taalkeuze).

Performantie cookies
We gebruiken performantie cookies om informatie te verzamelen over het gebruik van de website met als doel de inhoud van de website te verbeteren, te optimaliseren, efficiënter te maken.

Cookies van derden
Deze cookies laten ons toe de inhoud en de werking van onze website te verbeteren, onder meer door het gebruik van Google Analytics, OpenStreetMap.

Bewaartermijn Cookies
Cookies worden bewaard in de browser gedurende een periode van maximaal 24 maanden.

Cookies beheren
Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.